Privacy policy & cookies

De applicatie host de website en verzamelt bepaalde persoonsgegevens van gebruikers.


Verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens en eigenaar:

supply company nederland, admin@supplycompany.eu, hierna te noemen SCN


Soorten verzamelde gegevens

Onder het soort gegevens dat deze applicatie zelf, of door middel van derden verzamelt, vallen: Cookie, gebruiksgegevens, voornaam, achternaam, naam bedrijf en e-mailadres.


Overige verzamelde persoonsgegevens kunnen in andere bepalingen van dit privacybeleid of in een specifieke uitleg in samenhang met de verzameling van de gegevens worden beschreven. De persoonsgegevens kunnen door de gebruiker zelf worden aangeleverd of automatisch worden verzameld door het gebruik van deze applicatie.


Gebruik van cookies - of andere tracking tools - door deze applicatie of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door deze applicatie, dienen, tenzij anderszins wordt aangegeven, om gebruikers te identificeren en hun voorkeuren op te slaan, met uitsluitend als doel de door de gebruiker gevraagde dienst te verlenen. Door het niet verstrekken van bepaalde persoonsgegevens kan deze applicatie de diensten mogelijk niet verlenen.


De gebruiker neemt verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens van derden die worden gepubliceerd of gedeeld door middel van deze applicatie en verklaart het recht te hebben om deze te publiceren of uit te zenden, waarmee SCN van alle aansprakelijkheid wordt ontheven.


Wijze en plaats van gegevensverwerking


Verwerkingsmethode

SCN verwerkt de gegevens van de gebruikers op een correcte wijze en neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de gegevens zonder toestemming te voorkomen.


De verwerking van gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast SCN kunnen de gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van de site (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door de eigenaar als persoonsgegevens verwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma's, hosting providers, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij SCN worden aangevraagd.


Locatie

De gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van SCN en andere plaatsen waar de partijen zich bevinden. die bij de verwerking zijn betrokken. Neem voor meer informatie contact op met SCN.


Bewaartijd

De gegevens worden bewaard voor de benodigde periode om de door de gebruiker verzochte dienst te verlenen of te voldoen aan de doelen die in dit document zijn aangegeven. De gebruiker kan te allen tijde SCN verzoeken om de gegevensverwerking op te schorten of de gegevens te verwijderen.


Gebruik van de verzamelde gegevens

De gegevens over de gebruiker worden verzameld, zodat de applicatie de dienst kan verstrekken, en voor de volgende doelen:

  •  analyses

  •  contact met de gebruiker

  •  testen van prestaties en kenmerken van content (A/B-testen)

  •  weergave van content van externe platforms


De persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, worden in de betrokken gedeeltes van dit document aangeduid.


Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens


Analyses

De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen SCN in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.


Contact met de gebruiker

Door het contactformulier in te vullen met zijn/haar gegevens, geeft de gebruiker deze applicatie toestemming deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatieverzoeken, aanvragen voor prijsopgaven en andere soorten verzoeken die in de kop van het formulier worden aangegeven. Verzamelde persoonsgegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres en naam bedrijf.


Testen van prestaties en kenmerken van content (A/B-testen)

Met de diensten in dit onderdeel kan SCN de reacties van gebruiker volgen en analyseren ten aanzien van het website verkeer of gedrag ten aanzien van wijzigingen in de structuur, tekst of andere componenten van deze applicatie.


Weergave van content van externe platforms

Met dit soort diensten kunt u content die op externe platforms is gehost direct op de pagina's van deze applicatie bekijken en hiermee interacties uitvoeren. Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds website verkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de gebruikers deze niet gebruiken.


Bijkomende informatie over gegevensverzameling en verwerking


Juridische procedures

SCN kan de persoonsgegevens van de gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van deze applicatie of de hieraan gerelateerde diensten. De gebruiker is ervan op de hoogte dat SCN genoodzaakt kan zijn de persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van bevoegde overheidsinstellingen.
Bijkomende informatie over persoonsgegevens van de gebruiker

Op verzoek van de gebruiker en naast de informatie die in dit privacybeleid is opgenomen, kan deze applicatie de gebruiker bijkomende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde diensten of het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.


Systeemlogboeken en onderhoud

Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen deze applicatie en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met deze applicatie registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).


Niet in dit beleid opgenomen informatie

U kunt ten allen tijde meer informatie over het verzamelen of verwerken aanvragen bij SCN.


Rechten van gebruikers

Gebruikers hebben te allen tijde het recht te weten of hun persoonsgegevens zijn opgeslagen. Zij kunnen SCN verzoeken om bekendmaking van de inhoud en oorsprong hiervan, de juistheid hiervan nagaan of verzoeken dat deze worden aangevuld, geannuleerd, bijgewerkt of gecorrigeerd of om anonimiseren hiervan of om blokkering van gegevens die onrechtmatig worden bewaard. Ook kan bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van de gegevens om gegronde redenen. U dient uw verzoek hiertoe te richten aan SCN via de contactinformatie. Deze applicatie ondersteunt geen verzoeken om uw browserverkeer niet bij te houden.


Lees het privacybeleid van de externe diensten die worden gebruikt om te bepalen of deze voldoen aan verzoeken om uw browserverkeer niet bij te houden (do not track).


Wijzigingen van dit privacybeleid

SCN behoudt zich het recht voor dit privacybeleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven. Als een gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de gebruiker deze applicatie niet verder te gebruiken. De gebruiker kan SCN verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacybeleid van toepassing op alle persoonsgegevens die SCN over gebruikers heeft..


Informatie over dit privacybeleid

SCN is verantwoordelijk voor dit privacybeleid, dat is opgesteld met als uitgangspunt de modules die door Iubenda worden verstrekt en gehost op de servers van Iubenda.


Definities en juridisch kader


Persoonsgegevens (of gegevens)

Alle informatie ten aanzien van een natuurlijk persoon, een rechtspersoon, een instelling of een vereniging die rechtstreeks of zelfs onrechtstreeks geïdentificeerd is of kan worden door verwijzing naar andere informatie, waaronder een persoonlijk ID-nummer.


Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze applicatie (of externe diensten die worden ingezet in deze applicatie), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de gebruikers van deze applicatie worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de gebruiker.


Gebruiker

De persoon die deze applicatie gebruikt en die moet overeenkomen met of gemachtigd zijn door de betrokkene naar wie de persoonsgegevens verwijzen.


Betrokkene

De rechtspersoon of natuurlijke persoon waarop de persoonsgegevens betrekking hebben.


Gegevensverwerker (of gegevenssupervisor)

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsadministratie of enige andere instelling, vereniging of organisatie die door SCN is gemachtigd om de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid.


Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens (of eigenaar)

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsadministratie of enige andere instelling, vereniging of organisatie met het recht, ook gezamenlijk met SCN, om besluiten te nemen ten aanzien van de doeleinden en de methodes van de verwerking van persoonsgegevens en de hiervoor gebruikte middelen, waaronder beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de exploitatie en het gebruik van deze applicatie. SCN is de eigenaar van deze applicatie, tenzij anderszins wordt aangegeven.


Deze applicatie

Het hardware- of softwaregereedschap waardoor de persoonsgegevens worden verzameld.


Cookie

Klein onderdeel met gegevens dat op het apparaat van de gebruiker wordt opgeslagen.


Juridische informatie

Kennisgeving aan Europese gebruikers: deze privacyverklaring is opgesteld met inachtneming van de verplichtingen in art. 10 van de Europese richtlijn 95/46/EG en de bepalingen van Europese richtlijn 2002/58/EG, evenals de herziening in richtlijn 2009/136/EG ten aanzien van cookies. Zie voor de uitgebreide omschrijving de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze applicatie.

supply company nederland, januari 2024